Tag: ฮีตเตอร์(Heater)

ฮีตเตอร์(Heater) วัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนคุณภาพสูง

By editor

ฮีตเตอร์(Heater) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถให้ความร้อนแก่ชิ้นงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย  โดยจะใช้หลักในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านไปยังลวดตัวนำ ซึ่งเป็นตัวความต้านทาน R  มีผลกระทบทำให้ลวดตัวนำนั้นมีความร้อนเกิดขึ้นได้มาก และแหล่งจ่ายไฟยังคงอาจใช้ได้กับแรงดัน 220 VAC  พร้อมทั้ง 380 VAC  ส่งผลทำให้ผู้เลือกใช้งานจำนวนมาก สามารถใช้งานเจ้าฮีตเตอร์(Heater) นี้ได้สะดวกมากเพิ่มขึ้น